ERFR

Tento projekt je spolufinancovaný z EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja

Operačný program:Integrovaná infraštruktúra
Prioritná os:9 Podpora výskumu, vývoja a inovácií
Špecifický cieľ:9.5 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách
Názov projektu:Inovácia výrobného procesu výroby plechových výrobkov v spoločnosti BAVIT, s.r.o. prostredníctvom zavedenia prvkov inteligentných riešení
Kód projektu:313012V913
Názov a sídlo prijímateľa:BAVIT, s.r.o.
Husárska 28, 040 01 Košice
IČO: 36 734 616
Miesto realizácie projektu:Šemša 212, 044 21 Šemša
Finančná podpora z verejných prostriedkov na projekt:283 333,33 EUR

Stručný opis projektu:                    

Predmetom projektu je obstaranie technológií s prvkami inteligentných riešení na výrobu, s cieľom inovácie procesu výroby trapézových profilov a inovácie produktu – fasádnych profilov (tzn. dvoch funkčných celkov) v spoločnosti BAVIT, s.r.o. a ich zavedenie do výroby spoločnosti. Cieľom inovácie procesu a inovácie produktu v spoločnosti je zvýšenie efektívnosti a účinnosti prevádzky pri rutinných, monotónnych, fyzicky intenzívnych, zdravie zaťažujúcich a na presnosť náročných úkonoch.

„Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk