Tento projekt je spolufinancovaný z EFRR
– Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program: Integrovaná infraštruktúra
Prioritná os: 9 Podpora výskumu, vývoja a inovácií
Špecifický cieľ: 9.5 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách
Názov projektu: Inovácia výrobného procesu výroby plechových výrobkov v spoločnosti BAVIT, s.r.o. prostredníctvom zavedenia prvkov inteligentných riešení
Kód projektu: 313012V913
Názov a sídlo prijímateľa: BAVIT, s.r.o., Husárska 28, 040 01 Košice, IČO: 36 734 616
Miesto realizácie projektu: Šemša 212, 044 21 Šemša
Finančná podpora z verejných prostriedkov na projekt: 283 333,33 EUR

Stručný opis projektu:
Predmetom projektu je obstaranie technológií s prvkami inteligentných riešení na výrobu, s cieľom inovácie procesu výroby trapézových profilov a inovácie produktu - fasádnych profilov (tzn. dvoch funkčných celkov) v spoločnosti BAVIT, s.r.o. a ich zavedenie do výroby spoločnosti. Cieľom inovácie procesu a inovácie produktu v spoločnosti je zvýšenie efektívnosti a účinnosti prevádzky pri rutinných, monotónnych, fyzicky intenzívnych, zdravie zaťažujúcich a na presnosť náročných úkonoch.

"Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk"